תנאי שימוש באתר מעלה VOD ⋆ מעלה VOD
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תנאי שימוש באתר מעלה VOD

 1. מסמך זה מפרט את תנאי השימוש במערכת מעלה VOD ("המערכת"). המערכת מופעלת על-ידי בי"ס לקולנוע מעלה, עמותה רשומה ("מעלה").
 2. המערכת היא מערכת צפייה לפי דרישה (VOD) המיועדת לצפייה בסרטי סטודנטים וסרטים אחרים ככל שיצורפו למערכת. המערכת פועלת באתר מעלה VOD, הפועל בכתובת maalevod.co.il התנאים חלים על שימוש במערכת בין שהגעת אליה דרך אתר מעלה, או דרך אפליקציה, או כל כתובת אינטרנט, או עמודי מדיה חברתית שאליהם יקושר בעתיד תנאי השימוש חלים בין אינטרנט ו/או עמוד מדיה חברתית ו/או אפליקציה אחרת הקשורים להם.
 3. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות למעלה במייל maalexperience@maale.co.il
 4. תנאי השימוש מהווים חוזה בין מעלה לבין מי שעושה שימוש במערכת ("משתמש"). בכניסה למערכת או עשיית כל שימוש אחר בה, הינך מביע הסכמה לתנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אנא הימנעו משימוש במערכת.
 5. שימוש במערכת כרוך במסירת מידע על-ידך למערכת. פרטים אודות המידע שאנו אוספים והשימושים שאנו עושים במידע זה מופיעים במדיניות הפרטיות.

זכות שימוש במערכת

 1. השימוש במערכת הינו על ידי יצירת חשבון, ועל-פי תשלום דמי צפייה בגין כל סרט שבו מבקש המשתמש לצפות. כל מידע המועבר לצורך ההרשמה למערכת צריך להיות נכון ומדויק. כל פעילות בחשבון היא באחריות המשתמש בלבד.
 2. מעלה רשאי למנוע, לבטל או להגביל כל זכות שימוש של משתמש שהפרה את התנאים הללו בכל עת ללא כל צורך בהנמקה ו/או הודעה מוקדמת.
 3. השירות זמין לצפייה בכל העולם.
 4. מעלה רשאי להנהיג מעת לעת כללי שימוש שונים, ובכלל זה לקבוע כי השימוש במערכת או פיצ'רים מסוימים שלה יהיה על-פי תנאים אחרים.

הזמנות תשלומים

 1. צפייה בסרט במערכת הצפייה המקוונת כרוכה בתשלום דמי צפייה. דמי הצפייה הינם כפי שיצוינו באתר מעת לעת ומקנים זכות לצפות באופן פרטי/ציבורי אך בלתי מסחרי בסרט. הסרט זמין ל-24 שעות לפי התאריך שנבחר.
 2. התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי או בדרך אחרת כפי שייקבע על-ידי מעלה מעת לעת לאחר קבלת התשלום, יפתח הסרט לצפייה.
 3. התשלומים נגבים עבור מעלה על-ידי ספקים חיצוניים וביצועם מחייב מסירת מידע רגיש, כגון מספר כרטיס אשראי, שם בעל הכרטיס ופרטים אחרים. פרטי האשראי נמסרים ישירים לספקים החיצוניים ואינם מועברים למעלה. לכן על המשתמש, לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של הספק החיצוני. מעלה אינו אחראי לכל מידע שנמסר לספק החיצוני.
 4. אין להשתמש בכרטיס אשראי או אמצעי תשלום של אחר ללא הרשאה. הרשאה לחיוב כרטיס אשראי או אמצעי תשלום שנמסרה על ידי המשתמש לשם רכישת זכות צפייה תהיה בתוקף גם לחיוב כרטיס או אמצעי שיישא מספר אחר, שיונפק כחלופה לכרטיס או לאמצעי.
 5. בכל מקרה, תוקפה של רשות השימוש במערכת מותנה בפירעון מלא של דמי הרישיון.
 6. דמי הצפייה במערכת כוללים מע"מ, ככל שחל. מעלה רשאי לשנות את תעריפי דמי הצפייה מעת לעת ע"פ שיקול דעתו הבלעדי.
 7. לביטול הזמנה ניתן לפנות למעלה בכתובת מייל maalexperience@maale.co.il עד 24 שעות לפני תחילת מועד השידור.

קניין רוחני והגנה על המידע

 1. זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני, לרבות כל סימני מסחר ו/או פטנטים, ו/או מדגמים במערכת ובתכנים הכלולים בה, לרבות בטקסטים, בתרגילים, בעיצוב, בגרפיקה, בצילומים, בלוגו המערכת, בשם המערכת ובתוכנה של המערכת שייכות באופן בלעדי למעלה. כל זכויות אלה שמורות. הזכויות בסרטים שייכות למעלה.
 2. אין להעתיק, להקליט, לאחסן בכל אמצעי אחסון, לפרסם, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, להשכיר, ליצור יצירה נגזרת או בכל דרך אחרת להפיץ את הסרטים ו/או תכני האתר האחרים ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש של מעלה.

חומרי צד ג' ותלונות

 1. כל אדם ו/או גוף הסבור כי סרט ו/או חומר צד ג' כלשהו מפר זכויות יוצרים ו/או זכויות אחרות שלו, או כי יש בחומר כאמור כל פגיעה אחרת בו מתבקש לפנות למעלה בכתובת מייל maalexperience@maale.co.il תוך ציון מדויק של מיקום החומר הפוגע לפי URL, פירוט מהות הפגיעה וציון כתובת דואר אלקטרוני למענה.
 2. מעלה יעשה את המיטב לטפל בכל פנייה בהקדם האפשרי, אך אינו מתחייב כי יפעל בהתאם לדרישת הפונה. בכל מקרה יפעל דוקאביב לפי המתחייב על פי דין.
 3. קישורים המופיעים במערכת הינם בגדר שירות למשתמשים. מעלה אינו מתחייב כי הקישורים אכן יובילו למערכת שאליו התכוון. אין בקישור משום אחריות לחומר המקושר כלשהו ו/או גושפנקא ו/או המלצה בקשר אליו.

פרטיות ומידע רגיש

 1. מעלה נוקט אמצעים לשמור על פרטיותם של המשתמשים. עם זאת, אין דרך להבטיח באופן מוחלט כי מידע שנמסר דרך האינטרנט או כל רשת תקשורת לא כתוצאה מפעילות זדונית או עבריינית של צדדים שלישיים או עקב סיבות אחרות שאינן בשליטת מעלה.
 2. במילוי פרטים לצורך רכישת צפייה בסרט הינך מסכים באופן מפורש לכך שמעלה רשאי לשלוח לך מידע והצעות ודברי דואר פרסומיים (כמשמעות מונח זה בתיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב – 1982, מטעם מעלה ו/או שותפיו העסקיים, וזאת בכל אמצעי ההתקשרות שנמסרו על-ידך, אלא אם סימנת בתיבה המיועדת לכך כי אינך מעוניין בכך. בכל עת תוכל לבקש הסרת פרטיך מרשימת הדיוור המשמש את מעלה למטרה זו, וזאת על-ידי משלוח בקשה לכך ל- maalexperience@maale.co.il או בדרך שתועמד לרשותך במסגרת כל פנייה אליך על-פי סעיף זה.
 3. מידע נוסף על המידע שאנו אוספים בקשר למשתמשים ועל השימוש הנעשה בו מתפרסם במדיניות הפרטיות.
 4. המשתמש מתחייב שלא לעשות ו/או להרשות לאחר לעשות כל שימוש במידע אודות משתמשים אחרים במערכת לצורך שליחת דואר פרסומי ו/או מסחרי ולא להפעיל ו/או לשלוח למערכת ו/או לכל משתמש כל תוכנה ל ו/או יישום אחר העשוי להזיק למערכת ו/או לצדדים שלישיים או לעשות שימוש ב"זוחלים", "רובוטים" וכיו"ב. עם זאת, למנועי חיפוש לגיטימיים מותר לסרוק את המערכת כמקובל לצורך יצירת קישורים ממנוע החיפוש.

שיפוי

 1. המשתמש יפצה וישפה את מעלה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שיישא בהם, לרבות הוצאות משפטיות, כתוצאה מהפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר של המשתמש.

טיפול בתקלות

 1. מעלה ייעשה כמיטב יכולתו לתקן תקלות במערכת בהקדם האפשרי. עם זאת, מעלה לא יישא בכל תשלום ו/או אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם למשתמש כתוצאה מתקלה במערכת ו/או בגין כל נזק שנגרם כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של צד שלישי ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתו. בפרט, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מעלה לא יישא בכל אחריות בגין אבדן כל מידע המאוחסן במערכת ואינו מתחייב כי מידע זה יישמר ו/או בגין.
  על אף האמור, אם כתוצאה מתקלה שאירעה במערכת (להבדיל מסיבה אחרת, כגון תקלה במחשב או במכשיר שלך), נמנע ממך לצפות בסרט שבגינו שילמת דמי צפייה, אתה מתבקש לשלוח למעלה פרטים רלוונטיים. במידה ויתברר כי התלונה מוצדקת, מעלה ישיבו לך את דמי הצפייה ששולמו.
 2. מעלה אינו מתחייב לשמור גיבוי של כל חומר המאוחסן במערכת.
 3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מעלה רשאי להשבית את המערכת באופן יזום מעת לעת לצורך פעולות תחזוקה ו/או שדרוג ו/או עדכון, למחוק כל חומר המאוחסן בכל חלק מהמערכת לפי שיקול דעתו הבלעדי.

שונות

 1. תנאי שימוש אלה חלים בנוסף לכל תנאים המפורסמים בגוף המערכת. בכל מקרה של סתירה בין תנאי שימוש אלה לבין האמור בגוף המערכת יפורשו הדברים, ככל הניתן, כמשלימים זה את זה. ככל שפירוש כאמור אינו אפשרי, יגבר האמור בתנאי שימוש אלה.
 2. מעלה רשאי לשנות או לעדכן את תנאי השימוש בכל עת. כל שינוי או עדכון ייכנס לתוקף עם פרסומו במערכת. מומלץ לבדוק את תנאי השימוש מעת לעת עבור שינויים או עדכונים.
 3. כל דבר האמור בתנאי שימוש אלה בזכר, משמעו גם בנקבה, וכל דבר האמור ביחיד משמעו גם ברבים, וההיפך, והכל אם לא משתמע אחרת בהקשר הדברים.
 4. מעלה רשאי בכל עת להעביר את הבעלות במערכת ו/או את הזכות להפעילה במלואה ו/או בחלקה לכל גורם אחר, להעתיק ו/או להעביר את המערכת בשלמותה ו/או בחלקה לכל כתובת אחרת ו/או לשנות את שמה של המערכת ו/או להשהות את פעילותה ו/או לסגור אותה כלל. לא תהיה למשתמש ו/או לכל גורם אחר מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מעלה בקשר לאמור לעיל.
 5. תנאי שימוש אלה ממצים את כל המוסכם בין הצדדים. כל הסכם ו/או הבנה קודמים בטלים בזה. כל שינוי של תנאי שימוש אלה יהיה בכתב בלבד. הכותרות בתנאי שימוש אלה נועדו לנוחות בלבד ואין לפרש הסכם זה על-פיהן.
 6. הדין החל על תנאי שימוש אלה הינו דין מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמך בעיר ירושלים סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו יהיה מקום מושבם אשר יהיה.

תפריט נגישות